Ανακοίνωση ΣΕΤΚΕ με θέμα:«Θεματικός τουρισμός Ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α)

Σας ενημερώνουμε ότι στις 6-12-2018 ψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις», το οποίο δημοσιεύτηκε στις 11-12-2018 στο ΦΕΚ 208 Α, νόμος […]

Top

You Might Be Also Interested In: